Naturreservat & mer att göra

40. Sågkvarnsbäcken

Laxå, Örebro län

Kategori

  • Att göra
  • Naturvärde

Sågkvarnsbäcken är vattendrag med stor variation, som omges av vacker natur av olika slag. Bitvis breder den ut sig i lugna dammar, med karaktären av långsträckta sjöar snarare än en bäck. Lugnet bryts dock av forsande sträckor där den steniga botten blir tydlig. En bottenstruktur med större stenar och gott om grus är viktiga för många arter, inte minst öringen.

Vattnet har historiskt sett varit betydelsefullt som kraftkälla för områdets verksamheter. Idag finns inga dämmen kvar i bäcken, och forssträckorna har restaurerats så att de åter fungerar som viktiga leklokaler för Undens öringar.

Att vattnet ska vara fritt från dammar är dock inget bävern bryr sig om. I norra området finns gott om spår efter bävrar, såväl dammar som hyddor. Här finns gott om lövträd, och skogen närmst stranden är en naturskog med gott om död ved och olika trädslag. Då trivs den kräsna kandelabersvampen, som föredrar riktigt murkna aspstockar.

Det södra området är lite annorlunda till sin karaktär, och inte lika lättillgängligt. Om du tar dig förbi klippor och hällmarker ner till forsen möts du av ett vatten omgiven av naturskog, med död ved och dramatiska branter. Här märks ingen mänsklig påverkan av, och på blocken i det strömmande vattnet lever ett sötvattensvampdjur, Spongilla lacustris, i oformliga kolonier.

Tillgänglighet

I norr går att ströva fritt kring och längs vattendraget, även om inga markerade stigar finns.

I söder däremot, finns inga stigar fram till vattnet utan det krävs viss naturvana att leta sig ner från hällmarkerna till vattnet.

Rekommendationer

Bra skor. Ska du ta dig till södra delen kan sällskap, karta och kompass/GPS vara bra att ha.

I närheten