Mer att göra

Kråksjöåsen-Kojemossen, Naturreservat

Örebro län, Laxå

Kategori

  • Naturreservat

I naturreservatet Kråksjöåsen-Kojemossen kan du vandra i medeltida munkars fotspår. Stigen på rullstensåsen Kråksjöåsen har gamla anor och leder ut i den mosaik av skog och myrar som kännetecknar Kojemossens naturreservat.

Stort orrspel

Myrarna i reservatet är till stor del klädda av små, lågvuxna tallar, men här finns även öppna mossar med tranbär och hjortron. Fågellivet är rikt, med häckande trana, ljungpipare och tofsvipa. Tidigt på våren hörs orrarnas bubblande spel från Kojemossen, där uppemot 20 tuppar kan samlas för att imponera på hönorna. Under höst- och vårsträcket rastar både sångsvan och sädgås. Tjäder, spillkråka och tretåig hackspett är andra fåglar du kan stöta på i reservatet.

Gammal barrskog

Myrarna omges av en äldre, naturskogsartad barrskog som är runt hundra år gammal, med inslag av riktigt gamla tallar på närmare 300 år. I myrkanterna är luftfuktigheten hög – en perfekt miljö för olika lavar. Kattfotslav, korallav och garnlav är några av reservatets mer ovanliga lavar. Garnlaven är en stor, gulgrå hänglav som växer på trädens grenar.

Munkastigen

Skogs- och myrlandskapet genomkorsas av en tydligt markerad rullstensås - Kråksjöåsen. På åsens krön går en medeltida färdväg kallad Munkastigen. Den leder mot söder till Vätterns strand och användes på 1400-talet av munkarna i S:t Antonii kloster i Ramundeboda för att hålla kontakt med klostren i Vadstena och Alvastra. Munkastigen utgör en del av Bergslagsleden, en markerad vandringsled genom Bergslagen som sammanlagt är 28 mil lång.

I närheten