Naturreservat & mer att göra

33. Grönlid

Laxå, Örebro län

Kategori

  • Att göra
  • Naturvärde

Mellan torpet Rom och gårdarna i Grönlid har det länge gått en stig, och gör så ännu idag. Stigen följer en åsrygg genom terrängen, förbi hyggen med solälskande fjärilar, olikåldrad barrskog och myrstråk.

Där stigen ansluter till vägen vid Rom växer en del ängs- och lundflora, och olika fjärilar trivs bland blomsterprakten. Här finns bland annat Jungfru Marie nycklar, vårbrodd och ärenpris. Längs stigens torrare och solbelysta partier finns gott om fjärilar. Stigen omges av ljung och revlummer, men även rundsileshår kan här studeras i en miljö som den inte brukar förknippas med. Sileshår växer ofta på mossar och i myrmarker. Det händer dock att den växer på torrt grus, som här med ett antal plantor i en torr, solexponerad backe.

Skogen du omsluts av domineras av barrträd, och dess karaktär förändras ju djupare in i skogen du kommer. En bit in slingrar stigen genom naturskog med höga värden, där gamla och unga träd samsas och död ved ger hemvist åt en mångfald svampar, insekter och andra organismer. Med lite tur kan både vargmjölk och trollsmör upptäckas, båda bisarra organismer som kallas för slemsvampar men som egentligen är närmare släkt med djur än svampar.

Rekommendationer

Bra promenadskor, och om det är en solig dag, ordentligt med vatten och solskydd. Det blir mycket varmt på de öppna partierna.

Tillgänglighet

Stigen är inte markerad och är närmast Rom smal, men terrängen är inte särskilt svår. I söder breddas stigen till en smal väg.

I närheten