Naturreservat & mer att göra

39. Näset

Laxå, Örebro län

Kategori

  • Att göra
  • Naturvärde

Intill gården Näset finns gamla betes och slåttermarker med mycket rik flora, så värdefulla att området är skyddat som Natura 2000-område. Markerna nås från gården, och det är enkelt att följa stigen genom de olika delarna av området. Promenaden tar dig genom ett gammalt och varierat kulturlandskap, genom lummiga marker med hassel och små kullar och genom solbelysta, öppna ytor. Den värdefulla floran och vackra omgivningen bibehålls genom traditionell slåtter och bete, vilket kräver mycket arbete och engagemang. Tack vare detta hårda arbete finns arter som bland annat slåttergubbe, mandelblom, ormrot, jungfrulin och slåtterfibbla att beskåda här. Det är också en sällsam inblick i historien, en rest av hur landskapet och livet förr såg ut. Ett landskap som snabbt omformats när det moderna jordbruket slog igenom, och som knappt finns kvar längre. Många arter som finns här var förr vanliga, men är nu sällsynta på grund av sina krav på magra och väl omskötta marker.

Under promenaden mellan björkar, enar, hasselsnår och askar kan det hända att du hör en gransångare i närheten, eller tranors rop på avstånd. I söder nås sjön Undens strand i en söderbacke, med smultron, liljekonvalj, fibblor och ängsklockor. Vyn mot sjön är vacker och vattnet inbjudande. En trevlig plats för en stunds vila och fika.

Kom ihåg!

Visa alltid hänsyn! Då området ligger i direkt anslutning till en privatägd tomt, och vägen hit är en enskild väg som sköts privat, ska särskild hänsyn och försiktighet iakttas. Det kan också förekomma betande djur, som ska visas hänsyn och lämnas i fred. Kom alltid ihåg att stänga grindar efter dig! Vägen hit är bara öppen under sommarhalvåret, och markerna sköts omsorgsfullt av frivilliga och engagerade människor.

Rekommendationer

Promenadskor och flora.

Tillgänglighet

Området går endast att besöka under sommaren. Några kilometer enkel promenad i flack terräng. Dock inte tillgänglighetsanpassat.

I närheten