Naturreservat & mer att göra

20. Öudden, Borasjön

Laxå, Örebro län

Kategori

  • Att göra
  • Naturvärde

Borasjöns norra strand, på gränsen mellan Närke och Västergötland, har varit en rastplats för resande i cirka 1 000 år. Idag skvallrar bara klosterruiner om områdets rika historia. Här låg Sveriges enda fäste för Antonitorden, och även lång tid efter munkarnas försvinnande har härbärge funnits på platsen. De källarvalv som frilagts kan härröra från munkarnas tid, men byggnaden tycks ha varit i bruk ända fram till 16- eller 1700-talet. Idag finns här Sockenstugan, med café och restaurang mitt i den anrika klostermiljön.

Från klosterområdet finns en led ut till Öudden som nyligen restaurerats. Efter en promenad genom skogen nås myrmarken, med spången som leder ut till ”ön”. Det är lätt att njuta av promenaden över mossen. Runt omkring vajar både tuvull och ängsull, medan roslingen lyser med klarrosa blommor. Vattenklöverns vita, besynnerligt utformade blommor smyckar också det karga landskapet.

När själva ön nås möts du av tallskog på en liten höjdrygg. Rätt snart övergår barrskogen i en mer lundartad miljö, med lummiga björkar, hassel och skör örtflora. Naturen på ön har varit mer eller mindre orörd en längre tid, och skogen tar så sakteliga över i den gamla torpmiljön. Området bär ännu subtila spår av forna tiders markanvändning, då sjöns vattenstånd var lägre och torpet fanns kvar omgivet av små åkrar, ängar och betesmarker. Öns örtrikedom och lummiga grönska står i kontrast mot naturen som passerats på vägen hit. Död ved ligger i gräset bland gökärt, vårfryle, ormbär och skogsstjärnor. Tidigt om våren blommar här också vitsippor och blåsippor. En del lind och stora ekar finns på ön, och den späda ekbräken verkar trivas.

Stigen kan följas runt hela ön, och på ett par platser längs stranden finns grillplatser och badvikar. Stanna upp och njut av ädellövskogen, med både gamla och döda träd samt dess lundflora med vitpyrola, gökärt, ormbär och blåsippor. En miljö som det finns sparsamt av i dessa trakter.

Rekommendationer

Bra skor, det kan bitvis vara lerigt på stigen ut till spången.

Tillgänglighet

Ej rullstols- eller barnvagnsanpassat. Terrängen är flack, men det blir några kilometers promenad.

I närheten