Naturreservat & mer att göra

30. Brinkängen

Laxå, Örebro län

Kategori

  • Att göra
  • Naturvärde

Lövskogen som utgör kärnan i området är ett gammalt domänreservat som numer också är utpekad som nyckelbiotop. Stigen som en gång röjts genom området är i dagsläget igenvuxen, och det är enklast att ta sig in i lövskogsområdet där den gränsar mot granskogen längst i söder.

Lövskogen breder ut sig i en stenig västslänt. I södra delen växer hassel tätt i buskskiktet, medan grov björk, asp och tall sporadiskt sticker upp i ett glest trädskikt. Blåbär dominerar på marken, men bryts av revlummer. Högre upp, där slänten planar av, finns en öppen bård mellan hasselskogen och den omgivande större skogen. Mellan de grövre träden skymtas Skagerns vatten, och utsikten är både oväntad och slående. I den öppna terrängen breder mängder av liljekonvalj ut sig, och den solbelysta miljön med närhet till både buskar och skog ger goda förutsättningar för bland annat fjärilar, som kan ses i stort antal.

Norrut övergår hasselsnåren i ekskog, med höga, raka skogsekar. Ekskogar är inte alltför vanliga i dessa trakter, och trots att skogen är liten utgör den en värdefull miljö.

Rekommendationer

Ha ordentliga skor, området är stenigt och terrängen oländig. Skydd mot mygg och knott rekommenderas.

Tillgänglighet

Stigar finns inte, utan området får utforskas på eget bevåg i utmanande terräng. Det är dock inte stort, och väl avgränsat.

I närheten